Το διαδικτυακό κατάστημα Love Your Body (www.lyb.gr) διαχειρίζεται τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα σε συμμόρφωση με το Γενικό Κανονισμό Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (στο εξής: «ΓΚΠΔ») (ΕΕ 2016/679) και με τον Ν. 4624/2019.

Με την παρούσα Πολιτική, σας ενημερώνουμε αναφορικά με την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν από την www.lyb.gr.

Η Πολιτική Απορρήτου της www.lyb.gr ενδέχεται να τροποποιείται, μεταξύ άλλων, και ενόψει αλλαγών στην ισχύουσα νομοθεσία. Η νέα Πολιτική Απορρήτου εφαρμόζεται από την ημερομηνία δημοσίευσής της στην επίσημη ιστοσελίδα της www.lyb.gr στην οποία καλείσθε, ως χρήστης της εν λόγω ιστοσελίδας να ανατρέχετε για την απόλυτη ενημέρωσή σας.

Ως επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα νοείται μεταξύ άλλων, η συλλογή, η καταχώριση, η οργάνωση, η διάρθρωση, η αποθήκευση, η προσαρμογή ή η μεταβολή, η ανάκτηση, η αναζήτηση πληροφοριών, η χρήση, η κοινοποίηση, η διάδοση ή κάθε άλλη μορφή διάθεσης, η συσχέτιση ή ο συνδυασμός, ο περιορισμός, η διαγραφή ή η καταστροφή των δεδομένων.


1. Υπεύθυνος Επεξεργασίας


Υπεύθυνος Επεξεργασίας των δεδομένων σας είναι η Άννα Μιλκονίδου, στο πλαίσιο λειτουργίας της ατομικής επιχείρησής της, με διεύθυνση ΝΕΟΣ ΜΑΡΜΑΡΑΣ 630 81, ΕΛΛΑΔΑ, με Α.Φ.Μ. 155656401 και με email anna@lyb.gr. Για οποιοδήποτε ζήτημα αφορά την επεξεργασία των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα από την ιστοσελίδα www.lyb.gr, μπορείτε να επικοινωνείτε ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: info@lyb.gr.


2. Δεδομένα υπό επεξεργασία


Τα προσωπικά δεδομένα, που συλλέγει από εσάς, ως φυσικό πρόσωπο, και διαχειρίζεται η www.lyb.gr, βάσει όσων καταχωρείτε α) στην ενότητα «Επικοινωνία» στα σχετικά πεδία «το όνομά σας, το email σας, το τηλέφωνο», ή/ και β) στην ενότητα «Στοιχεία Χρέωσης» στα σχετικά πεδία «όνομα, επίθετο, διεύθυνση, ταχυδρομικός κώδικας, αριθμός τηλεφώνου, διεύθυνση email», ή/ και στην ενότητα «Newsletter», αφορούν: α) δεδομένα ταυτοποίησης, δηλαδή δεδομένα που φορούν το όνομα και το επώνυμό σας, καθώς και σχετικά με τη φορολογική και εμπορική επωνυμία σας, αριθμός φορολογικού μητρώου – Δ.Ο.Υ., και β) δεδομένα επικοινωνίας, δηλαδή, το τηλέφωνο, η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) και η διεύθυνση γραπτής επικοινωνίας – επαγγελματικής έδρας (διεύθυνση).

Επιπροσθέτως, εφόσον προβείτε σε παραγγελία υπηρεσιών διατροφής για τον σχεδιασμό εξατομικευμένου προγράμματος διατροφής τα προσωπικά δεδομένα, που συλλέγει από εσάς, ως φυσικό πρόσωπο, μέσω συμπλήρωσης ειδικού εντύπου και διαχειρίζεται η www.lyb.gr, αφορούν α) δεδομένα ταυτοποίησης, δηλαδή δεδομένα που φορούν το όνομα και το επώνυμό σας και την ημερομηνία γέννησής σας, β) δεδομένα επικοινωνίας, δηλαδή, το τηλέφωνο και τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), γ) δεδομένα σχετικά με τα φυσικά χαρακτηριστικά σας, όπως το ύψος και το βάρος καθώς και δ) δεδομένα υγείας, δηλαδή την ύπαρξη ή μη ασθένειας ή εν γένει πάθησης στο πρόσωπό σας (λ.χ. διαβήτης, δυσανεξία κ.λπ.).


3. Σκοπός Επεξεργασίας


Τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα υπόκεινται σε επεξεργασία με σκοπό:

3.1. την παροχή των υπηρεσιών της www.lyb.gr προς εσάς τους χρήστες – πελάτες της ιστοσελίδας, ήτοι υπηρεσιών διατροφολογίας, άσκησης και health coaching, καθώς και την απαραίτητη επικοινωνία μαζί σας για την παροχή των εν λόγω υπηρεσιών, κατά την εκ του νόμου προβλεπόμενη διαδικασία,

3.2. την επικοινωνία μαζί σας για την πληροφόρησή σας σχετικά με νέες υπηρεσίες και συναφή θέματα της www.lyb.gr,

3.3. την εκπλήρωση υποχρεώσεων που βαρύνουν την www.lyb.gr και απορρέουν από την ισχύουσα νομοθεσία (λ.χ. ικανοποίηση φορολογικών υποχρεώσεων, έκδοση φορολογικών παραστατικών κ.λπ.) και

3.4. τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων της www.lyb.gr, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.


4. Νομική βάση επεξεργασίας


Ενόψει των παραπάνω σκοπών που εξυπηρετούνται με την επεξεργασία των δεδομένων σας, η νομική βάση για την επεξεργασία αυτών είναι:

4.1. για τον υπό 3.1. σκοπό επεξεργασίας, η εκτέλεση της μεταξύ μας σύμβασης (άρθρο 6, παρ. 1, περ. β’ του ΓΚΠΔ),

4.2. για τον υπό 3.2. σκοπό επεξεργασίας, η συγκατάθεσή σας (άρθρο 6, παρ. 1, περ. α’ του ΓΚΠΔ),

4.3. για τον υπό 3.3. σκοπό επεξεργασίας, η συμμόρφωση της www.lyb.gr προς υποχρεώσεις που απορρέουν από την ισχύουσα νομοθεσία (άρθρο 6, παρ. 1, περ. γ’ του ΓΚΠΔ) και

4.4. για τον υπό 3.4. σκοπό επεξεργασίας, η προάσπιση των εννόμων συμφερόντων της www.lyb.gr (άρθρο 6, παρ. 1, περ. στ’ του ΓΚΠΔ).


5. Αποδέκτες


Αποδέκτες των δεδομένων που σας αφορούν είναι οι διαχειριστές και συνεργάτες της www.lyb.gr, στο πλαίσιο άσκησης των καθηκόντων τους.

Τα δεδομένα σας ενδέχεται να κοινολογηθούν σε δημόσιες αρχές και φορείς (λ.χ. φορολογικές αρχές), σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ισχύουσας νομοθεσίας και κατόπιν αιτήματός τους.

Τα δεδομένα σας ενδέχεται να κοινολογηθούν σε εξωτερικούς συνεργάτες μας, στους οποίους ανατίθεται εκάστοτε η εκτέλεση συγκεκριμενών εργασιών ή η παροχή συγκεκριμένων υπηρεσιών για λογαριασμό της (λ.χ. λογιστές, νομικούς συμβούλους, διατροφολόγους), με σκοπό την εκτέλεση υποχρεώσεών που βαρύνουν την www.lyb.gr από την ισχύουσα νομοθεσία, καθώς και την εξυπηρέτηση των εννόμων συμφερόντων της www.lyb.gr.


6. Χρόνος διατήρησης


Διατηρούμε τα δεδομένα σας καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της μεταξύ μας σύμβασης και έως είκοσι έτη, σύμφωνα με τη σχετική φορολογική, ποινική και αστική νομοθεσία, δεδομένου ότι καθ’ όλη τη διάρκεια αυτού του χρονικού διαστήματος υφίσταται ο κίνδυνος η www.lyb.gr να υποστεί έλεγχο από τις αρμόδιες αρχές ως προς τη νομιμότητα της λειτουργίας της και της παροχής των υπηρεσιών της.

Εάν η νομοθεσία υποχρεώνει σε τήρηση των προσωπικών δεδομένων για διάστημα μικρότερο ή μεγαλύτερο του προαναφερόμενου, ο ανωτέρω χρόνος διατήρησης θα μειώνεται ή παρατείνεται ανάλογα.

Σε περίπτωση ανάμειξης της www.lyb.gr σε δικαστική αντιδικία (λ.χ. αστικής φύσεως αγωγή), δικαστική έρευνα (λ.χ. ποινική) κ.λπ., τα δεδομένα που σας αφορούν θα τηρούνται σε κάθε περίπτωση μέχρι την αμετάκλητη λήξη της εκκρεμοδικίας.

Μετά την πάροδο των ανωτέρω διαστημάτων, τα δεδομένα σας θα καταστρέφονται.


7. Τα δικαιώματά σας, ως υποκείμενο των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα


7.1. Δικαίωμα πρόσβασης

Έχετε το δικαίωμα, με αίτημά σας απευθυνόμενο στην www.lyb.gr, είτε εγγράφως, είτε μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου info@lyb.gr να λάβετε επιβεβαίωση για το κατά πόσον ή όχι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν υφίστανται επεξεργασία από την www.lyb.gr και, εάν συμβαίνει τούτο, έχετε το δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα και στις ακόλουθες πληροφορίες: α) στους σκοπούς της επεξεργασίας, β) στις σχετικές κατηγορίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, γ) στους αποδέκτες ή τις κατηγορίες αποδεκτών στους οποίους κοινολογήθηκαν ή πρόκειται να κοινολογηθούν τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα, ιδίως τους αποδέκτες σε τρίτες χώρες ή διεθνείς οργανισμούς, δ) εάν είναι δυνατόν, το χρονικό διάστημα για το οποίο θα αποθηκευτούν τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα ή, όταν αυτό είναι αδύνατο, τα κριτήρια που καθορίζουν το εν λόγω διάστημα, ε) στην ύπαρξη δικαιώματος υποβολής αιτήματος στην www.lyb.gr για διόρθωση ή διαγραφή των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα ή για περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα ή για εναντίωση (αντίταξη) στην εν λόγω επεξεργασία, στ) στο δικαίωμα υποβολής καταγγελίας σε εποπτική αρχή.

7.2. Δικαίωμα διόρθωσης

Έχετε το δικαίωμα, με αίτημά σας απευθυνόμενο στην www.lyb.gr, είτε εγγράφως, είτε μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου info@lyb.gr, να ζητήσετε τη διόρθωση των ανακριβών ή τη συμπλήρωση των ελλιπών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν.

7.3. Δικαίωμα διαγραφής

Έχετε το δικαίωμα, με αίτημά σας απευθυνόμενο στην www.lyb.gr, είτε εγγράφως, είτε μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου info@lyb.gr, να ζητήσετε τη διαγραφή των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν, εάν ισχύει ένας από τους ακόλουθους λόγους: α) τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα δεν είναι πλέον απαραίτητα σε σχέση με τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν ή υποβλήθηκαν κατ' άλλο τρόπο σε επεξεργασία, β) τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα υποβλήθηκαν σε επεξεργασία παράνομα, γ) τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα πρέπει να διαγραφούν, ώστε να τηρηθεί νομική υποχρέωση βάσει της κείμενης νομοθεσίας, στην οποία υπόκειται η εταιρεία.

Το παραπάνω δικαίωμα δεν θεμελιώνεται, μεταξύ άλλων, στον βαθμό που η επεξεργασία είναι απαραίτητη: α) για την τήρηση νομικής υποχρέωσης που επιβάλλει η κείμενη νομοθεσία στην οποία υπάγεται η www.lyb.gr ή β) για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων της www.lyb.gr.

7.4. Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας

Έχετε το δικαίωμα, με αίτημά σας απευθυνόμενο στην www.lyb.gr, είτε εγγράφως, είτε μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου info@lyb.gr, να εξασφαλίσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα, εάν ισχύει ένας από τους ακόλουθους λόγους:

α) Η ακρίβεια των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα αμφισβητείται από εσάς. Στην περίπτωση αυτή, ο περιορισμός της επεξεργασίας αφορά το χρονικό διάστημα που επιτρέπει στην www.lyb.gr να επαληθεύσει την ακρίβεια των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα.

β) Η επεξεργασία είναι παράνομη, αντιτάσσεσθε στη διαγραφή των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα και ζητείτε, αντ' αυτής, τον περιορισμό της χρήσης τους.

γ) Η www.lyb.gr δεν χρειάζεται πλέον τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα για τους σκοπούς της επεξεργασίας, αλλά τα δεδομένα αυτά απαιτούνται από εσάς για τη θεμελίωση, την άσκηση ή την υποστήριξη νομικών αξιώσεων.

7.5. Δικαίωμα εναντίωσης

Έχετε το δικαίωμα, με αίτημά σας απευθυνόμενο στην www.lyb.gr, είτε εγγράφως, είτε μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου info@lyb.gr, να αντιταχθείτε, ανά πάσα στιγμή και για λόγους που σχετίζονται με ιδιαίτερη κατάστασή σας, στην επεξεργασία των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα, η οποία βασίζεται στο άρθρο 6. παρ. 1, στοιχείο στ’ του ΓΚΠΔ (βλ. και παραπάνω 3.3 και 4.3). Το παραπάνω δικαίωμα δεν θεμελιώνεται στον βαθμό που η www.lyb.gr καταδείξει επιτακτικούς και νόμιμους λόγους για την επεξεργασία, οι οποίοι λόγοι υπερισχύουν των συμφερόντων, των δικαιωμάτων και των ελευθεριών σας ή για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων της www.lyb.gr.

7.6. Δικαίωμα καταγγελίας

Έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr), εάν θεωρείτε ότι η επεξεργασία των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα γίνεται από την lyb.gr κατά παράβαση της ισχύουσας νομοθεσίας.

Σχετικά με τα παραπάνω δικαιώματά σας, που προϋποθέτουν την υποβολή αιτήματος στην www.lyb.gr, σας ενημερώνουμε ότι η www.lyb.gr θα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια να απαντήσει στο αίτημά σας, χωρίς καθυστέρηση, και, πάντως, εντός μηνός από την παραλαβή του αιτήματος. Η εν λόγω προθεσμία μπορεί να παραταθεί για δύο ακόμη μήνες, εφόσον απαιτείται λαμβανομένων υπόψη της πολυπλοκότητας του αιτήματος και του αριθμού των αιτημάτων. Σε μία τέτοια περίπτωση, η www.lyb.gr θα σας ενημερώσει για την εν λόγω παράταση εντός μηνός από την παραλαβή του αιτήματος, καθώς και για τους λόγους της καθυστέρησης. Η ανωτέρω υπηρεσία παρέχεται δωρεάν. Σε περίπτωση ωστόσο, που το αίτημά σας είναι προδήλως αβάσιμο ή υπερβολικό, είναι δυνατό να σας επιβληθεί η καταβολή εύλογου τέλους, είτε να υπάρξει άρνηση ανταπόκρισης στο αίτημά σας. Το παραπάνω εύλογο τέλος καθορίζεται λαμβάνοντας υπόψη τα διοικητικά έξοδα για την παροχή της ενημέρωσης ή της ανακοίνωσης ή της εκτέλεσης της ζητούμενης ενέργειας.


8. Ασφάλεια


Η www.lyb.gr εφαρμόζει κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, για τη διασφάλιση του κατάλληλου επιπέδου ασφαλείας των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα. Για παράδειγμα χρησιμοποιούμε λογισμικό που πληροί αυστηρές προδιαγραφές ασφαλείας. Επίσης, στα προσωπικά σας δεδομένα έχει πρόσβαση μόνο το απολύτως απαραίτητο προσωπικό ή συνεργάτες, οι οποίοι έχουν δεσμευθεί με ρήτρες εμπιστευτικότητας.